Alnarpsstudent

 

Regler för studentstipendier

 

Stipendiekommittén i Alnarp fördelar medel från ca 25 fonder där studenter är behöriga att söka. För Hortonom och Landskapsarkitekt-studenter finns endast en fond och hänvisas till NJ-fakulteten där det bl.a. finns resestipendier att söka.
Ansökan till fördelning vårterminen 2020 ska vara inmatad senast fredagen den 3 Maj 2021.
Mer än ett stipendium kan sökas. Att iaktta vid ansökan:

 1. Ansökan kan endast göras genom inmatning här. Ev. bilagor (resestipendier) laddas upp som pdf-fil och måste således vara gjord innan ansökan i övrigt görs. Glöm inte namn i bilagan! Anvisningar för ansökan hittar du här
 2. Ansökan skall innehålla de relevanta omständigheter som enligt donationsbestämmelserna eller motsvarande för varje fond gör att sökanden är berättigad till stipendiet. Motivera också gärna ansökan ytterligare men skriv ej allmänna uttryck "behöver pengar" etc. Flertalet stipendier, bl.a. resestipendierna, har kravet "goda studieresultat", "förtjänt elev" och liknande. Detta tolkas som att medel ej kan betalas ut förrän examen tagits ut.  Det innebär vidare att det inte är möjligt att söka till t.ex. en studieresa inom en kurs som ingår i examen inkl. examensarbete.
 3. Ansökan om resestipendium skall innehålla fullständig resplan (inlämnas alltså separat som en bilaga) och beräkning av kostnaderna samt uppgift om syftet med resan. Ange och dokumentera gärna tagna kontakter på resmålet etc.
 4. Resestipendium ska utnyttjas senast två kalenderår efter tilldelning, t.ex. en ansökan beviljad 2019 måste utnyttjas senast dec. 2021. Av beviljat belopp kan 2/3 utbetalas före resan och resterande del först sedan reseberättelse inlämnats och godkänts.
 5. Reseberättelse skall inlämnas senast 1 månad efter resans slut. Vad den ska innehålla och uppladdning sker på här.
 6. Bedömningen vid fördelning av stipendier görs utifrån
  a. Ansökans överensstämmelse med fondbestämmelserna
  b. Uppnådda studieresultat
  c. Angelägenhetsgrad (t ex en resas värde ur fackmannamässig synpunkt)

  De uppgifter du registrerar här kommer att sparas i en databas hos SLU. Personuppgiftslagen/ dataskyddsförordningen kräver att du först godkänner detta. Läs mer om behandling av personuppgifter på SLU:s webb på sidan https://www.slu.se/om-slu/kontakta-slu/personuppgifter/


  Webmaster:Jan Larsson