Alnarpsstudent
Stipendiekommittén i Alnarp

 

Stipendiekommittén i Alnarp fördelar två gånger per år medel från fonder där forskare och lärare är behöriga sökande.
Villkoren för aktuella fonder är i korthet följande:
Leonard Forsbergs fond, till lärarelantmästarprogrammet i första hand inom jordbrukslära eller lantbruksekonomi... för studieresa.
Sockerbolagets fond till "stipendier till därav förtjänta lärare ... och/eller annat institutets undervisning gagnande ändamål"
Som lärare definieras i detta sammanhang person som har minst 10% tjänst inom de tre korta programmen (landskapsingenjör, lantmästare och trädgårdsingenjör). Ytterligare krav är att ev. tidigare beviljade stipendier från sökande redovisats.

I ansökan ska framgå:

  • Vilka kurser inom de korta programmen som sökande är involverad i och ungefärlig volym (kursansvarig, sex timmar föreläsning och liknande uppgifter)
  • Syftet med resan: vilka nya kunskaper/insikter förväntas uppnås med resan som gagnar undervisningen på de korta programmen.
  • Implementering: i vilka kurser kommer kunskaperna att kunna användas och hur kan det ske
  • Om det är en studieresa anges vad som ska besökas och varför. Det anges även ungefär när resan förväntas äga rum. Är det en konferens räcker det att syfte och implementering enligt ovan finns angivet

Exempel på förhållande som leder till att ansökan avslås:

  • Ansökan gäller deltagande i en organiserad sällskapsresa med inslag av agrikultur eller hortikultur
  • Bristande eller ingen research har gjorts som preciserar besöksmål och/eller kontaktpersoner
  • Ansökan är undermåligt skriven där framför allt syfte och/eller implementering saknas
  • Syftet ligger utanför testaminatorns vilja (i båda fonderna gäller övergripande att viljan är att gagna undervisningen på de korta programmen)
  • Syftet skiljer sig inte från det som faktiskt förväntas redan av lärare, som att ägna sig åt viss omvärldsbevakning, att utveckla sitt ämne och sina pedagogiska metoder
  • Ansökningar från professorer som önskar delta på konferenser för att presentera forskningsresultat


Ansökningar till ovanstående två lärarfonder fylls i på speciell blankett, ev. kompletterad med bilagor och ska vara undertecknad sekreterare tillhanda senast den  25 Oktober 2023

Ansökningsblanketter: word-fil, pdf-fil

 

Fonder för forskare och lärare /scholarships for researchers and teachers
In english

Graméns fond till studerande vid LTV-fakulteten och forskare inom lantbruksbyggnadsområdet som är knutna till SLU

Martha och Fredrik Nilssons minnesfond för vetenskaplig forskning rörande växtförädling och /eller odling av bärväxter, kultiverade eller vildväxande, i Sverige

Gösta och Anna-Birgit Henrikssons fond för forsknings- och utvecklingsprojekt med utgångspunkt i den verksamhet som SLU har förlagd till Skåne.

Ingeborg Sörenssons donationsfond att gagna utbildning, forskning och försöksverksamhet inom jordbruksnäringen i landet.

Martha och Dagny Larssons från Sofiedahls gård till forskning och stipendier till gagn för jordbrukets och trädgårdsnäringens utveckling i Skåne

Ansökningar till ovanstående fem forskarfonder fylls i på speciell blankett,  kompletterad med ett kortfattat CV (en sida) och en kortfattad budget. Ansökan och bilagor ska vara undertecknad sekreterare tillhanda senast den   14 april 2023

Ansökningsblankett: samma blankett för samtliga fonder

Fullständiga upplysningar om fondbestämmelser etc. finns hos undertecknad sekr (ankn 5011 eller sonja.trulsson@slu.se)


Webmaster:Jan Larsson